آشیل هزار پا، شرکت ضربه پذیر

پاشنه آشیل

————————-
پاشنه آشیل جایی بود که رویین نشد و آشیل رویین تن نهایتا از همان پاشنه تیر خورد و دار فانی را به شوق ملاقات ملکوتی وداع گفت.
بعضی از واحدهای شرکت ها یا حتی بعضی از فرآیندها در شرکتها حکم پاشنه آشیل سازمان را دارند. مثلا همه واحدها و فرآیندهای سازمانی یک شرکت خوب باشند ولی یک نقص در خدمات پس از فروش، باعث ضرر و حتی شکست سازمان بشود. یا یک سازمان دیگر که برعکس تمام شایستگی ها در واحد فروش مشکل داشته باشد. یا در یک شرکت همه چیز مرتب و منظم ولی در اثر کمبود نقدینگی در معرض یا محلوک به ورشکستگی شود.

همه این سازمان ها وجود دارند. ولی آشیل هزار پا شرکتی هست که از سر تا پا پر از نقطه ضعف هست.
چنین شرکتهایی وجود دارند.
و اگر رقابت صحیح و ساختارهای اقتصادی صحیح و رقبای بین المللی وجود داشتند، یک چنین سازمانی ۳ ماه هم دوام نمی آورد.

 

پاشنه آشیل ، آشیل هزار پا ، سازمان پر از نقطه ضعف