آیا برای به روز رسانی یا ارتقا نسخه سایت نیاز به کمک هست؟

در صورت انتشار نسخه جدید، راهنمای به روز رسانی به طور همزمان منتشر می شود و شما خودتان می توانید به روز رسانی را انجام دهید.

با اینحال در صورت نیاز به کمک، ما عملیات به روز رسانی را می توانیم برای شما انجام دهیم. برای در یافت خدمات به روز رسانی لازم است این خدمت را در ناحیه کاربری سفارش دهید.

به خاطر داشته باشید، شما نسخه های هم خانواده را به صورت رایگان دریافت می نمایید و در صورت انتشار نسخه از خانواده جدید لازم است با پرداخت بخشی از مبلغ حق بهره برداری از نرم افزار، نسبت به خریداری نسخه جدید اقدام نمایید.

آیا برای مدیریت سایت لازم است در PHP و MySQL مهارت داشته باشیم؟

خیر. برای مدیریت سایت نیاز به دانش PHP یا MySQL نیست. در صورتی که تغییراتی مد نظر شما باشد که خودتان نتوانید انجام دهید، ما آن را برای شما انجام خواهیم داد. به هر حال در صورتی که خدمات راه اندازی را از ما دریافت کرده باشید ما قبل از تحویل نهایی تغییرات را برای شما انجام داده و سایت را با انجام تغییرات تحویل می دهیم.