آیا هزینه خریداری حق بهره برداری، مادام العمر است؟

بله. شما با یک بار خرید به صورت مادام العمر می توانید از نرم افزار استفاده نمایید. البته در صورتی که قرارداد تمدید پشتیبانی عقد گردد به مدت ۵ سال از گارانتی خدمات پشتیبانی می توانید استفاده نمایید.

پس از ۵ سال در صورت بروز تغییرات جدی ممکن است نرم افزار از پشتیبانی خارج شده یا برای تمدید و آپگرید نیاز به تهیه حق بهره برداری نسخ جدید لازم باشد.

برای مشاهده اطلاعات بیشتر در این خصوص لطفا توافقنامه حق بهره برداری را مشاهده فرمایید.

اگر یک نسخه حق بهره برداری خریداری کرده باشم، چند سایت را می توانم راه اندازی نمایم؟

شما به ازاء خرید هر نسخه از حق بهره برداری نرم افزار، یک سایت را می توانید راه اندازی نمایید. البته اگر روی زیر دامنه هایی که با کلمه عبور محافظت شده باشند، و نام آنها dev یا development باشد، برای هدف تمرین، آزمایش و توسعه می توانید جداگانه نصب نمایید.

برای مشاهده جزئیات بیشتر در مورد نصب نسخه آزمایشی این صفحه را مشاهده فرمایید.

برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد نسخه آزمایشی توافقنامه حق بهره برداری را مشاهده فرمایید.

آیا لینک “توسعه یافته توسط:” روی سایت ثبت می شود؟

بله. در صورتی که شما خدماتی از ما دریافت نمایید حتما لینک سایت ما زیر صفحه اول سایت شما قرار خواهد گرفت.

مگر اینکه شما هیچ گونه خدماتی به غیر از خرید حق بهره برداری از ما دریافت ننمایید.

شما با خرید تایید می نمایید که طبق توافقنامه حق بهره برداری مادامی که از نرم افزار ما استفاده می نمایید، به این موضوع متعهد می باشید.

آیا می توان یک نسخه آزمایشی همزمان برای طراحی و توسعه نصب کنم؟

بله. اگر شما دسترسی عمومی به زیر دامنه ویژه توسعه (Development) را با ثبت کلمه عبور محدود کرده باشید، می توانید یک نسخه نیز برای سعی و خطا روی زیر دامنه dev یا development نصب نمایید.

برای مشاهده جزئیات نصب نسخه آزمایشی و توافقنامه حق استفاده این صفحه را ببینید.