شبکه اجتماعی سازمانی چیست؟

شبکه اجتماعی سازمانی

شبکه اجتماعی یا به عبارت صحیح تر رسانه اجتماعی یک نرم افزار و به صورت ملموس تر یک وبسایت می باشد که محتوای آن را اعضای آن سایت تامین نموده و به اشتراک می گذارند.

شبکه اجتماعی سازمانی یک وبسایت سازمانی می باشد که افراد سازمان در آن عضو شده و فعالیت های روزانه خود را در آن سایت برای اشتراک بین همکاران، به صورت محدود یا عمومی، ثبت می نمایند

Enterprise social networking focuses on the use of online social networks or social relations among people who share business interests and/or activities. Enterprise social networking is often a facility of enterprise social software (regarded as a primary component of Enterprise 2.0), which is essentially social software used in “enterprise” (business/commercial) contexts. It encompasses modifications to corporate intranets (referred to as social intranets) and other classic software platforms used by large companies to organize their communication, collaboration and other aspects of their intranets. Enterprise social networking is also generally thought to include the use of a standard external social networking service to generate visibility for an enterprise.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *